http://governrespon.gandia.org/va/pages/7

El Govern Respon

CONDICIONS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CANAL DEL GOVERN RESPON DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

En desplegament de l’Ordenança de Transparència, accés a la informació i reutilització de dades de l’Ajuntament de Gandia que va entrar en vigor el passat més de juny de 2017, el Govern municipal ha creat per primera vegada una plataforma per a recollir i canalitzar les preguntes de la ciutadania sobre la gestió pública de les diferent àrees de govern municipal. És per això que aprova i posa en coneixement dels usuaris i les usuàries les següents condicions d’ús i funcionament del canal o plataforma d´El Govern Respon de l’Ajuntament de Gandia


1. Definició i Objectiu
El canal Web El Govern Respon de l’Ajuntament de Gandia és una plataforma amb l’objectiu de canalitzar les preguntes de la ciutadania de Gandia sobre la gestió pública i les actuacions dels responsables del govern municipal. La finalitat última es oferir un canal directe per ajudar als veïns i les veïnes a formar-se la seva pròpia opinió amb informació veraç i contrastada sobre l’activitat i gestió pública municipal, alhora que podran participar-ne valorant o comentant les diferents qüestions que vagen plantejant-se.

Es un novedós espai per a facilitat les preguntes i la rendició de comptes amb una responsabilitat mútua de caràcter qualitatiu per totes les parts. Els usuaris podran valorar favorablement o no les preguntes que es plantegen al govern, i aquest es compromet a prioritzar la resposta d’aquelles amb més acceptació favorable o que reunisca major nivell de consens pel seu interès entre els veïns i les veïnes de Gandia. Les respostes fetes a les peticions, opinions i comentaris que s’hi plantegen respectaran el compromís de la veracitat, però s’han d’entendre de caràcter informatiu o divulgatiu, i en cap cas seran vinculants ni suposen una interpretació normativa.

Cal destacar que aquesta plataforma no és l’espai per a resoldre o contestar preguntes i queixes de caràcter particular, que han d’enviar per la bústia de queixes o suggeriments municipal. Tampoc ha de resoldre altres comunicacions de caràcter administratiu. En qualsevol cas, s’ha de manifestar que l’Ajuntament de Gandia disposa de més vies de comunicació i interacció amb la ciutadania, com és la seu electrònica, correu electrònic o postal, diversos fulls Web, o a través de l’oficina d’informació municipal.


2. Identificació i registre
La participació al canal El Govern Respon requereix d’un usuari identificat pel Web municipal de l’Ajuntament de Gandia. Les persones interessades han de crear-se un compte d’usuari i registrar-se mitjançant un correu electrònic vàlid. La creació d’aquest compte d’usuari tindrà caràcter individual, sols permetent-se un per persona, i s’haurà d’interactuar directament amb l’Ajuntament, no a través d’un tercer, lloc Web o servei.

En sol•licitar el registre de persona usuària, es distingirà entre persones empadronades en Gandia de les que no ho estan, ja que la participació completa per a fer preguntes, votar positivament o no, fer o valorar comentaris, i si s’escau, participar en algun projecte o tema plantejat pel govern requereix estar degudament empadronat en Gandia.

La resta d’usuaris podran consultar o opinar segons la temàtica i l’interés general de les qüestions plantejades, sempre priorintzant la màxima participació i transparència en els assumptes públics.

En qualsevol cas, s’han d’acceptar les normes d’ús i condicions del canal o plataforma i de la política de tractament i protecció de les dades personals dels usuaris.


3. Preguntes de la ciutadania
Les persones registrades (segons l’empadronament i/o la temàtica en cada cas) podran formular preguntes als membres del govern sobre les actuacions o l’activitat pública de les seves respectives àrees. Les preguntes seleccionades seran respostes per l’alcaldia, pels diferents regidors/res titulars responsables de les àrees de gestió o per altres persones acreditades dels respectius departaments de Govern, bé de forma textual o mitjançant un vídeo (opcional) enllaçat a plataformes de streaming. S’accelerarà la resposta d’aquelles preguntes amb més vots favorables o major nivell de consens pel seu interès col•lectiu o general.

Les preguntes es faran per un senzill formulari online, amb el títol, una clara i breu exposició de la qüestió que es planteja i a qui va adreçada (es facilitarà un desplegable). Les preguntes i els comentaris seran moderades per part de la unitat Web municipal podent-se descartar la seva publicació si no acompleix les respectives normes d’ús i funcionament.

Amb l’objectiu d’afavorir les preguntes de major interès general, i davant la possibilitat que existirà una gran cua de preguntes plantejades al govern, es prioritzarà sempre les de major grau de consens, extret d’un algoritme que elaborarà el personal tècnic municipal mitjançant el qual es relacionarà el nombre de vots negatius i positius.

Igualment, l’ordre d’aparició de les preguntes al portal Web podrà ser cronològic o bé segons el grau d’interés o el total de vots favorables que aconseguixca cada qüestió.


4. Moderació de preguntes i comentaris
Per part de l’Ajuntament de Gandia es realitzarà una moderació de les preguntes formulades i dels comentaris que es realitzen. L’acceptació o no respondrà a criteris imparcials, como és el respecte de les persones, la finalitat d’interés general, el dret a saber sobre les actuacions del govern, i la rendició de comptes dels representants públics. De forma resumida, per exemple, es desestimaran:
­    Preguntes de caràcter particular o queixes i suggeriments, que tenen els seus canals propis.
­    Si inclouen desqualificacions, insults, imatges o expressions de mal gust, puguen considerar-se ofensives, racistes, xenòfobes, etc.
­    Aquelles que no responen a la finalitat d’aquest canal, que intenten promocionar alguna persona o col•lectiu concret, que s’use de forma descaradament partidista, o tot allò que puga considerar-se Spam en general.
­    Que les qüestions no corresponga contestar-la a l’equip de govern de l’Ajuntament de Gandia per raó de les competències, antiguitat de la qüestió o altres supòsits que resten fora de les funcions i actuacions del govern municipal.
­    S’haurà de respectar la legalitat en els continguts o enllaços que es presenten, fins i tot amb respecte a la protecció de dates de tercers, la propietat intel•lectual, patents i marques, etc.

En cap cas s’exclouran preguntes o comentaris que plantegen punts de vista crítics o discrepants amb l’opinió i respostes del govern municipal, i les decisions sobre l’acceptació o la no acceptació de totes elles es farà d’una manera imparcial.